Enkele iconen kunnen niet geladen worden. Dit kan mogelijk worden veroorzaakt door een (te) strenge Adblocker. Schakel uw Adblocker uit voor een volledigere ervaring van deze website.
U heeft JavaScript uitgeschakeld staan in uw browser. Hierdoor werkt deze website niet naar behoren. Activeer JavaScript en ververs deze pagina alvorens verder te gaan.
Wij detecteren dat u gebruik maakt van een Adblocker. Adblockers kunnen de werking van de site nadelig beïnvloeden. Ervaart u problemen? Schakel de Adblocker uit en probeer het opnieuw.

Alg. Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1.          Algemeen
1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen ECOvation / 123kartonnendozen.nl, hierna te noemen: “Leverancier”,
en een Wederpartij waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2.     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancier
derden dienen te worden betrokken.
3.     Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers
van Leverancier en zijn directie, alsmede voor alle personen die bij de
uivoering door Leverancier voor enige opdracht zijn ingeschakeld respectievelijk
alle personen voor wier handelen of nalaten Leverancier aansprakelijk zou kunnen
zijn.
4.     De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de
Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan
blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. Leverancier en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6.     Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere
bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden
‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7.     Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze
algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld
naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8.     Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,
of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere
gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.

Artikel 2           Offertes en aanbiedingen
1.     Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend,
tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of
aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.     Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden
indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
3.     De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst
te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.     Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt
van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier
daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.
5.     Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige orders.

Artikel 3           Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en
wijziging overeenkomst
1.     De overeenkomst tussen Leverancier en de Wederpartij wordt aangegaan
voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit
of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.     Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering
van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer
een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij
Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient
daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven
aan de overeenkomst.
3.     Indien Leverancier gegevens behoeft van de Wederpartij voor de
uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan
nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Leverancier ter beschikking
heeft gesteld.
4.     Levering geschiedt af bedrijf van Leverancier. De Wederpartij is
verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden
gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken
van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is
Leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de
Wederpartij.
5.     Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden.
6.     Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit
te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7.     Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Leverancier de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor
een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te
vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al
dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties
et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of
kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor
hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan
zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de
overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering
worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de
overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van
uitvoering.
9.     Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een
aanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven
nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Leverancier bevoegde persoon en
de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en
andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren
van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op en is
voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.
10.  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot
wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of
kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader
te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
11.  Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming
van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is de Wederpartij
aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van
Leverancier daardoor direct of indirect ontstaan.
12.  Indien Leverancier met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan
is Leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs
zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die
reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een
bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak
vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op
andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet
voorzienbaar waren.
13.  Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de
overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep
toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Leverancier alsdan alsnog bereid
is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te
voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op
Leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de
aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4           Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
van de overeenkomst
1.     Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Wederpartij de
verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na
het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal
nakomen; de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Indien door de
vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Leverancier kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen, is Leverancier gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden.
2.     Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.
3.     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
Leverancier op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet
en overeenkomst.
4.     Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan.
5.     Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is
Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de
kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6.     Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan
is Leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te
ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van
wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7.     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier,
zal Leverancier in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog
te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
Leverancier extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij
in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor
genoemde termijn te voldoen, tenzij Leverancier anders aangeeft.
8.     In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of
faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen
drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of
een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de overeenkomst terstond
en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren,
zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancier op de Wederpartij zijn in dat
geval onmiddellijk opeisbaar.
9.     Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk
annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert
met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de
Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5           Overmacht
1.     Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komt.
2.     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of van
derden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.     Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
4.     Voorzoveel Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze
zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 6           Betaling en incassokosten
1.     Leverancier declareert in beginsel maandelijks, onder gelijktijdige
toezending van een specificatie. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. Te allen
tijden kan Leverancier een voorschot vragen. Leverancier mag haar werkzaamheden
opschorten als geen voorschot voorhanden is.
2.     Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een
factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is
alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger
is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde
bedrag.
3.     Leverancier heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te
laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en
de lopende rente.
4.     Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening
van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en
incassokosten worden voldaan.
5.     De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem
aan Leverancier verschuldigde.
6.     Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op
afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd
om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7.     Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode
volgens Rapport Voorwerk II. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso
heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte
kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij
is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7           Eigendomsvoorbehoud
1.     Alle door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken
blijven eigendom van Leverancier totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit
de met Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2.     Door Leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.
3.     De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van
hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te
stellen.
4.     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de
Wederpartij verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.
5.     De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-
en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig
verbindt de Wederpartij zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht
(blijken) te zijn.
6.     Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door
Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 8           Garanties, onderzoek en reclames,verjaringstermijn
1.     De door Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke
eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld
kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De
in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn
voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de
Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het
gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
Leverancier kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter
zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2.     De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode
van 24 uur na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit
of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Leverancier verstrekte
garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de
garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt
verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3.     Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is
ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of
onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van Leverancier, de Wederpartij of derden aan de zaak
wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan
andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of
indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De
Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan
door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan
uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet
uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4.     De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,
onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld
respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort
de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde
overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 24
uur na levering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. Eventuele niet
zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 24 uur,
na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. De melding
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten,
zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient
Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5.     Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn
betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden
tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
6.     Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de
Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling.
7.     Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is
gereclameerd, dan zal Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na
retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet
mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de
Wederpartij, ter keuze van Leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel
daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In
geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan
Leverancier te retourneren en de eigendom daarover aan Leverancier te
verschaffen, tenzij Leverancier anders aangeeft.
8.     Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de
kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde
van Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van de
Wederpartij.
9.     Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of
vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de
Wederpartij in rekening gebracht worden. In afwijking van de wettelijke
verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
verweren jegens Leverancier en de door Leverancier bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9           Aansprakelijkheid
1.     Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.     Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Wederpartij
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.     Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan
is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van
de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
4.     De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt
tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5.     Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6.     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten
ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de
eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier
toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
7.     Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
8.     De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
Leverancier.

Artikel 10         Risico-overgang
1.     Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de
Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van
de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 11         Vrijwaring
1.     De Wederpartij vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en
waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is.
2.     Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Leverancier zowel buiten als in
rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en
derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Wederpartij.

Artikel 12         Intellectuele eigendom
1.     Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem
toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn
zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover
hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van
derden wordt gebracht.

Artikel 13         Vervoer
1.         Indien leverancier voor het vervoer van voor afnemer bestemde
artikelen zorgdragen geschiedt dit voor rekening en risico van afnemer op een
door leverancier te bepalen wijze.
2.         Met uitzondering van die gevallen waarbij het vervoer van
artikelen naar de afnemers van leverancier niet met eigen vervoer geschiedt,
zijn op het vervoer van toepassing de Algemene Vervoers Condities c.q. de
CMR-condities zoals die in de transportwereld worden gehanteerd.
3.         Tenzij het vervoer geschiedt met eigen vervoer zijn de goederen
tijdens het vervoer niet verzekerd. Afnemer dient hiervoor zelf zorg te
dragen.
4          Indien blijkt dat aflevering niet mogelijk is op de door afnemer
aangegeven plaats dan zullen de in verband daarmee te maken extra kosten voor
rekening van afnemer zijn.
5          Levering geschiedt steeds naast het voertuig, dat de artikelen
bezorgt. De afnemer is verplicht de artikelen aldaar in ontvangst te nemen.
Afnemer draagt samen met leverancier zorg voor het lossen van de goederen.
Blijft afnemer hiermee in gebreke dan komen de daardoor door leverancier te
maken extra kosten voor zijn rekening

Artikel 14         Annulering
1          Annulering door de wederpartij van een overeenkomst (order) is
zonder de expliciete schriftelijke instemming van leverancier niet mogelijk. Het
verzoek tot annulering moet schriftelijk aan leverancier worden gedaan.
2.         Indien het verzoek tot annulering door leverancier wordt
geaccepteerd is leverancier gerechtigd aan die instemming voorwaarden te
verbinden.

Artikel 15         Ontbinding
1          Indien de wederpartij aan één van zijn verplichtingen uit een met
leverancier gesloten overeenkomst niet, danwel niet tijdig voldoet alsmede
ingeval van niet tijdige betaling van voor invordering vatbare bedragen,
onderbreking van betaling, aanvraag van surséance van betaling, aanvraag van
faillissement, toepassing van een schuldsaneringsregeling of onder curatele
stelling van de wederpartij of bij liquidatie van de onderneming van de
wederpartij is leverancier gerechtigd om de overeenkomst alsmede andere nog
onuitgevoerde overeenkomsten tussen leverancier en de wederpartij zonder
ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijke te
ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16         Toepasselijk recht en geschillen
1.     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis
geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de
bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.     De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen
aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3.     Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot
het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.

Artikel 17         Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.     Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2.     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie
zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met
Leverancier.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de